สนับสนุนงบประมาณแก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในการดำเนินงาน "สนั่นรักษ์ Community Isoiation"

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในการดำเนินงาน "สนั่นรักษ์ Community Isoiation" เพื่อเป็นการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ดังกล่าว และเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

 

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi