มอบชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19

          วันที่ 2 มิถุนายน องค์การเภสัชกรรม นำโดย ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Eqiupment : PPE) แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดย นพ.ชัยยศ  เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ พญ.ประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi