มอบของขวัญให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

องค์การเภสัชกรรมได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2.องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3.โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 4.องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งประจำทุกปีองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินจัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม หรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ และโรงเรียนต่าง ๆ โดยตลอด

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ องค์การเภสัชกรรมจึงมอบของวันเด็กให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงขององค์การเภสัชกรรม จำนวน  21 แห่ง ได้แก่
          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
          2. โรงเรียนสอนมิสกวัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
          3. โรงเรียนสงเคราะห์บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
          4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปทุมธานี
          5. โรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์ จ.ปทุมธานี
          6. โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม จ.ปทุมธานี
          7. โรงเรียนวัดแสงมณี จ.ปทุมธานี
          8. โรงเรียนวัดโสภณาราม จ.ปทุมธานี
          9. โรงเรียนวัดอัยยิการาม จ.ปทุมธานี
          10. โรงเรียนวัดโปรยฝน จ.ปทุมธานี
          11. โรงเรียนวัดอดิศร จ.ปทุมธานี
          12. โรงเรียนวัดกลางคลองสิบ จ. ปทุมธานี
          13. โรงเรียนวัดสระบัว จ.ปทุมธานี
          14. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จ.สระบุรี
          15. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 จ.สระบุรี
          16. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จ.สระบุรี 
          17. ศูนย์เด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ จ.สระบุรี
         18. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
         19. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม จ.ชลบุรี
         20. ศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม จ.ชลบุรี
         21. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท จ.ชลบุรี

มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดมะกอกและชุมชนซอยสวนเงิน

องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด

สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 800 โด้ส พร้อมงบประมาณ

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 800 โด้ส และงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรม

มอบรางวัลบุคคลต้นแบบในโครงการ "CG Role Model" ประจำปี 2564

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ "CG Role Model" ประจำปี 2564 โดยองค์กรคุณธรรม องค์การเภสัชกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ "CG Role Model" ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นและจงรักภักดีในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดี รวมถึงร่วมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในทุกมิติขององค์กรคุณธรรม

รายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ดังนี้
1. น.ส.รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นายปีฐพล รัตนจินดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
3. น.ส.ชัชฎา โพธิพุกกณะ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. น.ส.สายม่าน อำมะเทศ พนักงานชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
5. นายวิชิต จันทา พนักงานชำนาญงาน ฝ่ายผลิตยา
6. น.ส.ปสุตา เกิดนรินทร์ ผู้ช่วยงานบริหาร โรงงานผลิตยารังสิต 1
7. นายยิ่งศักดิ์ สุขเกษม พนักงานการผลิต ฝ่ายผลิตยา
8. นายวุฒินันท์ บุญปลอด ลูกจ้างประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. น.ส.กันยารัตน์ สุวรรณภักดี ลูกจ้างประจำ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

More Articles...

หน้า 1 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi