โครงการ GPO Strong “อภ.รวมพลังต่อต้านทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล

          องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนขององค์การเภสัชกรรม อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและสหประชาชาติ ในการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล

          องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตขึ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ นำโดยผู้อำนวยการและผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตให้กับผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมทุกท่านได้รับรู้อย่างพร้อมเพียงกัน

ตู้ปันสุข GPO ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ตู้ปันสุข GPO ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน พร้อมด้วย นายบุญชัย  ทรัพย์เจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันอาหารและของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี  และจะเริ่มเปิดตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 35,900 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 23,600 หลอด พร้อมถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้าน 8 แสนบาทแล้ว

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การเภสัชกรรมโดยทีม ERT-GPO ยังได้จัดทีมลงพื้นที่นำถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และอำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นอีกภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

 

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,874,276 บาท จัดยาตำราหลวง ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน ยาธาตุน้ำแดง น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน พลาสเตอร์ยา และสำลีส่งไป

- จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 6,000 หลอด
- จังหวัดลำพูน จำนวน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 หลอด
- จังหวัด
ปราจีนบุรี จำนวน 500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด
- จังหวัดตาก จำนวน 5
,500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด
- จังหวัดลพบุรี จำนวน 5
,400 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,800 หลอด
- จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5
,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,800 หลอด
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,0
00 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด
- จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5
00 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด
- จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5
00 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด
- จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,0
00 ชุด
- จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,500 ชุด
- จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2
,500 หลอด
- จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1
,000 ชุด
- จังหวัดพิจิตร จำนวน 2
,500 ชุด
โดยได้ทยอยจัดส่งไปแล้วผ่านไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานปกครองของแต่ละพื้นที่

มอบของขวัญให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

องค์การเภสัชกรรมได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2.องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3.โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 4.องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งประจำทุกปีองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินจัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม หรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ และโรงเรียนต่าง ๆ โดยตลอด

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ องค์การเภสัชกรรมจึงมอบของวันเด็กให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงขององค์การเภสัชกรรม จำนวน  21 แห่ง ได้แก่

พื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
          2. โรงเรียนสอนมิสกวัน 
          3. โรงเรียนสงเคราะห์บ้านราชวิถี 

   

พื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
          4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
          5. โรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์ 
          6. โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม 
          7. โรงเรียนวัดแสงมณี 
          8. โรงเรียนวัดโสภณาราม 
          9. โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
          10. โรงเรียนวัดโปรยฝน 
          11. โรงเรียนวัดอดิศร 
          12. โรงเรียนวัดกลางคลองสิบ 
          13. โรงเรียนวัดสระบัว 

  
  

พื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
          14. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 
          15. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
          16. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
          17. ศูนย์เด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ 

  

พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
         18. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 
         19. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
         20. ศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม
         21. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริธรรมวรวาท 

  
  

 

More Articles...

หน้า 1 จาก 6

FacebookTwitter
Follow @twitterapi