นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC)

<< DOWNLOAD >>

งาน CG & CSR Day ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 เวลา 11.45 – 13.00 น.

          กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดงาน CG & CSR Day ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 เวลา 11.45 – 13.00 น. ณ บริเวณลานดร.ตั้ว ลพานุกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
          1. นิทรรศการ KPI องค์กรคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน นิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยจิตสาธารณะ และเปิดตัวคู่มือ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัชกรรม และผู้อำนวยการมอบ “เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม” ให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่าย
          2. กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบตลาดนัดมือสอง เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าราคาพิเศษและร่วมทำบุญโดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งสมบททุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ส่งยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

          วันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการส่งเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ยาชุดตำราหลวง จำนวน 2,000 ชุด และยารักษากลากเกลื้อน จำนวน 4,000 หลอด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

          องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง รวมทั้งได้มอบยา เวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ภายในสถานคุ้มครองฯ และเลี้ยงอาหารกลางวันอีกด้วย

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi