ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน จำนวน 2,000 คน ในพื้นที่รอบโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้

​          นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้ องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (สสจ.สระบุรี) จัดโครงการ “GPO Fight Flu 2020” ขึ้น เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การฯกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนรอบพื้นที่โรงงานฯ โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 2,000 คน (2,000 โด๊ส) โดยองค์การฯได้ลงพื้นที่จัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 600 คน ที่ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม และอีก 1,400 คน  ทาง สสจ.สระบุรี จะเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามบ้าน หมู่บ้าน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อไป ​ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมของทุกปีนั้น ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน มักเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดที่พบบ่อยได้แก่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) และชนิดบี อาการของโรคคือ มีไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ คัดจมูก มีน้ำมูก ไอแห้ง อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร บางรายอาจมีอาการปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

​“เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในเบื้องต้น ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน ให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือฟอกสบู่บ่อย ๆ เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดให้หยุดพักที่บ้าน และใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่คนอื่น หากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไป” ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าว

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19

          องค์การเภสัชกรรม นำโดยนายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน โดยในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ จ.สระบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองทับกวาง โดยนายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศบาลเมืองทับกวาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชน

รวมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 4.5 ลิตร ให้แก่เทศบาลเมืองทับกวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี เพื่อการดูแลป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการอีกด้วย

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน

          องค์การเภสัชกรรม นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กรรมการองค์การเภสัชกรรม ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน โดยในวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รวมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 4.5 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ และสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี เพื่อการดูแลป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการอีกด้วย

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน มอบถุงยังชีพในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน

          องค์การเภสัชกรรม นำโดยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม มอบชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ในโครงการ GPO สู้ภัย COVID-19 เยียวยาสานสัมพันธ์ชุมชน โดยในวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตราชเทวี โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ได้จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชน

รวมทั้งได้มอบแอลกอฮอล์เจลและแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 4.5 ลิตร ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยคุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อการดูแลป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการอีกด้วย

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi