จัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 รุ่น รวม 221 คน

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2562-2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 รุ่น รวม 221 คน เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ร่วมกันขับเคลื่อนปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบป้องกันการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม

 

องค์การเภสัชกรรมรับโล่เกียรติยศที่ผ่านการประเมิน ITA จากสำนักงานป.ป.ช ปีงบประมาณ2563 ระดับ A

วันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 8.00 น. ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับ 15 หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ระดับ AA และ A  ทั้งนี้ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับโล่เกียรติยศ องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA จากสำนักงานป.ป.ช ปีงบประมาณ2563 ระดับ A จากนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่งยาตำราหลวง จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          องค์การเภสัชกรรม ส่งยาตำราหลวง จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง แล้ว 
 
          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาตำราหลวง ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. 10 เม็ด ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) 1 ซอง ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน 10 เม็ด ยาธาตุน้ำแดง 180 มล. 1 ขวด น้ำยาโพวิโดน – ไอโอดีน 15 มล. 1 ขวด พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น สำลี 5 กรัม 1 ห่อ จำนวน 5,500 ชุด และยาน้ำกัดเท้า จำนวน 11,000 หลอด โดยมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุข ประกอบด้วย 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบยาตำราหลวง จำนวน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด 
- และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
มอบยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ยารักษาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด  
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อน  ทั้ง 6 จังหวัด
 
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้เร่งจัดส่งยาชุดผู้ประสบภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโคนาโซล 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์ ซึ่งเป็นยาของกระทรวงสาธารณสุขที่องค์การฯได้บริหารจัดการและสำรองไว้ที่องค์การฯ โดยส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดทางภาคใต้ด้วย รวมถึงองค์การฯ ยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
 
“การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การฯในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าว
 
 

จัดบรรยายพิเศษ “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

          ในวันนี้ 3 ธ.ค. 63 ณ อาคารอำนวยการองค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 6 องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดการบรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล
 
          ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามแนวทางขององค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2563 ระดับ A จากสำนักงาน ป.ป.ช และได้รับโล่เกียรติคุณจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในงานประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา
 
 
 
 

More Articles...

หน้า 1 จาก 8

FacebookTwitter
Follow @twitterapi