จัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 รุ่น รวม 221 คน

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2562-2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 รุ่น รวม 221 คน เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ร่วมกันขับเคลื่อนปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบป้องกันการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi