มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2563 จำนวน 17 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

          องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563" โดยเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี และมีความเสียสละทำกิจกรรมจิตอาสาภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 ชม. หรือ 5 กิจกรรมขึ้นไป โดยปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น
         
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ได้มอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

FacebookTwitter
Follow @twitterapi