องค์การเภสัชกรรมประกาศองค์กรคุณธรรม

          ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน นั้น

         ในปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรมจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ โดยประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้การดำเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมายาวนานกว่า 54 ปี โดยได้จัดกิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรม พร้อมมอบโล่เชิงสัญลักษณ์ขององค์กรคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi