ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การเภสัชกรรม

          คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การเภสัชกรรม นำโดย ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ประธานคณะทำงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเสนอแนวทางการขับเคลื่อน และจัดทำตัวชี้วัดองค์กรคุณธรรมตามคำประกาศเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพสูง ทำงานเป็นทีม” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้องค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง

FacebookTwitter
Follow @twitterapi