องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการ GPO STRONG "อภ.รวมพลังต้านทุจริต"

          องค์การเภสัชกรรม ได้จัดทำโครงการ GPO STRONG "อภ.รวมพลังต้านทุจริต" ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม ของทุกปี) โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นำโดยนางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกขององค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi