องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย (เป็นเจ้าภาพ) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ การป้องกันตนเองจากเชื้อโรค การดูแลสุขภาพอนามัย โดยหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหมั่นทำความสะอาดเช็ดถูบริเวณที่มีผู้บุคคลสัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมกันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ แก่ผู้ประกอบการรถตู้ และผู้ใช้บริการ ณ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) วันที่ 4 มีนาคม 2563

FacebookTwitter
Follow @twitterapi