จัดอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และการดูแลสุขภาพอนามัย"

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 องค์การเภสัชกรรมได้จัดอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และการดูแลสุขภาพอนามัย" ให้แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ณ ห้องปริ้นบอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
          08.30 – 09.00 น.            -         ลงทะเบียน
          09.00 – 09.20 น.            -         ชมวิดีทัศน์แนะนำองค์การเภสัชกรรม
                                                -         ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม กล่าวรายงานและกล่าวเปิดการอบรม
          09.20 – 10.15 น.            -         บรรยายพิเศษ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคระบาดที่พบบ่อยในโรงเรียน
                                                           โดย นายแพทย์วงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์  รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

         10.15 – 10.30 น.            -         พักเบรค
         10.30 – 12.00 น.            -         บรรยายพิเศษ เรื่อง การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธี และ
                                                          การดูแล สุขภาพ อนามัย โดย ดร.ภญ.ฐาปนีย์  เผือกสุวรรณ
         12.00 – 13.30 น.            -         รับประทานอาหารกลางวัน
         13.30 – 14.20 น.            -         บรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
                                                          โดย อาจารย์แพทย์หญิงสุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์
         14.20 – 14.35 น.            -         พักเบรค
         14.35 – 15.30 น.            -         บรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาของสื่อ และสุขภาพของเด็ก
                                                          โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาสเจริญ  ที่ปรึกษาคณบดีด้านสารสนเทศ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                                                          มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การเภสัชกรรม

 

จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

            องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi