โครงการ Let's Go...Agent วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562

          กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนจัดอบรมสัมมนาด้านธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้แก่ผู้แทนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR Agent) ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐม โดยมี CG&CSR Agent เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสียสละช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเภสัชกรรม โดยสร้างเป็นเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมด้าน CG & CSR  เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม

          กิจกรรมประกอบด้วย
1. ดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
2. ดูงานเรือนจำกลางนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. อบรมเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โดยเภสัชกรหญิง วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากร
4. อบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR เป็นวิทยากร

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 3

          องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม "สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 3" ตามโครงการสานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ นั้น เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา ซึ่งในปีนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ประกอบด้วย การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
         การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะพร้อมที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคม

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2562 จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  องค์การเภสัชกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม จำนวน 14 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานั้นต้องเป็นที่ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนดีและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามที่กำหนด

มอบเกียรติบัตรโครงการ "คนดี ศรี อภ."

องค์การเภสัชกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมที่ทำความดี อาทิ เก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi