องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณในการทำถุงผ้าแก่สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท ให้แก่สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อจัดทำถุงผ้าในการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

 

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 2"

          วันที่ 17 มกราคม 2562 องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 2" วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานบรรจุใหม่ขององค์การเภสัชกรรม  โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาล โดย ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุเทพฯ 

องค์การเภสัชกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การเภสัชกรรม ได้จัดโครงการ GPO KIDS ประจำปี 2562 ตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสุข ความสนุกสนาน ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ของตน และเพื่อสร้างความสามัคคี ความร่วมมือของจิตอาสาองค์การเภสัชกรรม ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น รอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม โดยกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

  1. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ได้แก่
    • โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (จัดร่วมกับเทศบาลฯ)
  2. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ได้แก่
    • องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
    • โรงงานผลิตยารังสิต อำภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    • เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (จัดร่วมกับเทศบาลฯ)

ภายในงานมีการแสดงดนตรี โชว์พิเศษ และการแสดงของเด็กและเยาวชน การแจกของรางวัล กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล รวมถึงมีอาหารและเครื่องดื่มบริหารฟรีตลอดงาน

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                 

          องค์การเภสัชกรรมร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ อุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย

          ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดวาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ขึ้น ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อน ในด้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการผลิตยา วิจัย และพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งช่วยเหลือสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย องค์การเภสัชกรรมจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา เป็นต้น และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 300,000 บาท ไปมอบให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง โรงเรียนบ้านชายทะเล โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก โรงเรียนวัดพิบูลยารามฯ โรงเรียนวัดปิยาราม โรงเรียนบ้านบางลึก โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนวัดปากตรง อำเภอปากพนัง โรงเรียนบ้านบางโหนด อำเภอหัวไทร โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อำเภอเชียรใหญ่ และโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ อำเภอ  เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ภญ.วีระมล กล่าวต่อไปว่า นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว กระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรม ยังได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า ผงน้ำตาลเกลือแร่ สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล และแอลกอฮอล์ แล้วกว่า 40,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และองค์การเภสัชกรรม พร้อมที่จะผลิตยาได้อย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึงต่อไป

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi