องค์การเภสัชกรรมรับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปวัดทองเนียม ในการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาให้ ภก.พิศาล อัสนี รองผู้อำนวยการ เข้ารับประทานผ้าไตร โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เพื่ออัญเชิญผ้าไตร มาไว้ที่โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ และจะอัญเชิญผ้าไตรไปวัดทองเนียม วันที่ 30 เม.ย.62

 

 

 

 
 

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากาก N95 ช่วยผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่า ณ จังหวัดเชียงราย

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผ่านศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (Operation Center : OC) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า

 

องค์การเภสัชกรรมมอบหน้ากาก N95 ช่วยผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N95 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอสารภี และอำเภอหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

องค์การเภสัชกรรมมอบโต๊ะและเก้าอี้ให้แก่โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จังหวัดสระบุร

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 องค์การเภสัชกรรม โดย นางธฤดี สมเพราะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน มอบโต๊ะและเก้าอี้สำหรับให้นักเรียนรับประทานอาหารและใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 45,368 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

         

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi