ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "คุ้ทค่าทุกนาที ทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ให้เ้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่เป็นกระทรวงคุณธรรม (MOPH Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

โครงการอุปสมบทหมู่และถือศีลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2562

            องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนร่วมกับชมรมพุทธศาสน์ จัดโครงการอุปสมบทหมู่และถือศีลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2562

 

โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน" ปีที่ 2

          องค์การเภสัชกรรม โดยแผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน" ปีที่ 2 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ปลุกและปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม มีการรับรู้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมธรรมาภิบาลต่าง ๆ ตามที่องค์การเภสัชกรรมจัดขึ้น รวมทั้งเกิดการรับรู้รับทราบจนสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบายในการขับเคลื่อน "องค์กรคุณธรรม" 

          การอบรมดังกล่าวประกอบด้วย 5 รุ่น ดังนี้
                  - รุ่นที่ 1 : วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                  - รุ่นที่ 2 : วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.15 - 16.00 น.
                  - รุ่นที่ 3 : วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.15 - 16.00 น.
                  - รุ่นที่ 4 : วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                  - รุ่นที่ 5 : วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.15 - 16.00 น.
                 
- รุ่นที่ 6 : วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
                  - รุ่นที่ 7 : วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 - 16.00 น.

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi