สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและยาตำราหลวง จำนวน 350 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน

          วันที่ 20-21 ธ.ค. 2562 กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ที่ปรึกษา รมช.สธ. ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผนแนวทางการพัฒนายกระดับสุขศาลาพระราชทาน จ.น่าน ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทาน 3 แห่ง ได้แก่ 
1. สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน ตชด. 100 ปีฯ (บ้านสะไล) ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2. สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
3. สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
ในการนี้ องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและยาตำราหลวง จำนวน 350 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 

องค์การเภสัชกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

                   

          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้มาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

         

          พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่องค์การเภสัชกรรม ได้รับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ในระดับ A ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 ธันวาคม 2562

 

คณะผู้บริหารเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

          คณะผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะทำงานจากบริษัท ปตท. จำกัด ให้การต้อนรับ

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 - 19 กันยายน 2562

          ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีม “GPO เพื่อผู้ประสบภัย” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์และของใช้ที่จำเป็น ประกอบด้วย

1. ยารักษาโรคกลากเกลื้อนและน้ำกัดเท้า จำนวน 10,000 หลอด
2. มุ้ง จำนวน 400 หลัง
3. ผ้านวมสำหรับรองนอน จำนวน 400 ผืน
4. ผ้าห่ม จำนวน 1,200 ผืน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 - 19 กันยายน 2562

More Articles...

หน้า 1 จาก 7

FacebookTwitter
Follow @twitterapi