เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ “สานสายใยอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2561”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “สานสายใยอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2561” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อดีตผู้ปฎิบัติงานได้มีโอกาสมาพบปะกับเพื่อนร่วมงานในอดีตและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของอดีตผู้ปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรมดังนี้ ตรวจเอกซ์เรย์ปอด การบรรยายเรื่อง สร้าสุขให้ชีวิต พิชิตสุขภาพดี โดย อาจารย์พนม ปีย์เจริญ การบรรยายเรื่อง การใช้สมุนไพร โดย เภสัชกรพิทยะ จันทร์ขาว ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และกิจกรรมสันทนาการ มีอดีตผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกว่า 200 คน

จัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 2”

               เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนิสิต/นักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนิสิต/นักศึกษาที่รับทุนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กับองค์การเภสัชกรรม

               กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำนิสิต/นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และการดูแลตนเองเบื้องต้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี การชมแหล่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มโคนม ไทย – เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี และฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมในวิชาชีพ โดยนางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

               ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ประจำปี 2561”ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความเสียสละช่วยเหลือชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ

การศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมสันทนาการ

การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และการดูแลตนเองเบื้องต้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี 

การชมแหล่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มโคนม 
ไทย – เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี 

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมในวิชาชีพ โดยนางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ ในโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม (รุ่นที่ 1)

               แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดทำโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" (รุ่นที่ 1) เพื่ออบรมผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ให้มีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับต้านทุจริตศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำหลักสูตรไปปรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ โดยครั้งนี้จัดอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 อบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมการโครงการฯ กว่า 100 คน

 

ช่วงเช้า

 

ช่วงบ่าย

สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมนำโดย ภญ.ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกิจกรรม "สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561" ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมถึงสนับสนุนก๋วยเตี๋ยว จำนวน 500 ชาม เพื่อเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนยาตำราหลวง จำนวน 200 ชุด แจกผู้เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

               วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี ณ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มีผู้เข้ารับบริหารกว่า 400 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi