องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

          องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561  และองค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม  เพื่อให้โรงเรียนรอบพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนองพระราชดำริในอนาคต จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 

          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
          2. โรงเรียนสวนมิสกวัน
          3. โรงเรียนวัดโปรยฝน 
          4. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
          5. โรงเรียนวัดแสงมณี
          6. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
          7. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
          8. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
          9. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 
          10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม
          11. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
          12. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริธรรมวรวาท

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ)

<<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด>>>

ผลการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต”

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต" โดยให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด  "ภาพถ่ายที่สื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโครงการ"  นั้น ขณะนี้ได้ผลการประกวดดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวีณา เปลี่ยนทัพ นักบัญชี 4 แผนกบัญชีต้นทุนผลิตยา กองบัญชีต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชญาน์กานต์ ปิณฑวรรธนะ เภสัชกร 5 แผนกทดสอบ กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุษา  เอกอุดมสุข พนักงานชำนาญงาน 7 แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ 
1. นางสาวปวีณา  กลิ่นขจร นักบัญชี 4 แผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน        
   
 
2. นางอัมพร  ยศตรา พนักงานชำนาญงาน 6 แผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
3. นายสมภพ  ไทยแท้ ลูกจ้างประจำ สำนักอำนวยการ
     
 
4. นางธัญสมร  อุปภักดี ผู้อำนวยการกองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
 
5. นางนภสร เอี่ยมเอิบ เลขานุการ 5 แผนกเลขานุการ กองอำนวยการ สำนักอำนวยการ
     
 
6. นายณัฐวุฒิ งามศิริ นักวิทยาศาสตร์ 4 แผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ
 
7. นางเยาวลักษณ์ พุฒซ้อน นักการตลาด 9 ฝ่ายการตลาดและการขาย
 
   
8. นางสาวธาริณี อัคนิบุตร ลูกจ้างประจำ แผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา

 

 

 

มอบยาและเวชภัณฑ์มอบให้แก่คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ)

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 องค์การเภสัชกรรม นำทีมโดย นางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานของกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ณ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี (ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนฯ) ทั้งนี้ได้มอบยาและเวชภัณฑ์ อาทิ ยาลดกรดในกระเพาะ เจลล้างมือ ยาบรรเทาอาการปวด เป็นต้น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุยากไร้ 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi