องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขามัน หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

               วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขามัน หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

               วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน (ครั้งที่ 2)”

               วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5 (สระบุรี) จัดโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ปลูกต้นไม้ในใจคน (ครั้งที่ 2)” โดยนำนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสารักษ์ต้นไม้ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกนั้นเป็นต้นไม้ที่นักเรียนนำไปเพาะชำเมื่อปี 2560

มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเรือยาง จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

       เมื่องวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ในการจัดซื้อเรือยางติดเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการดูแลสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ โดย ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในการมอบ และนายพงษ์ธร แก้วผลึก รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ เป็นผู้รับมอบ 

องค์การเภสัชกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช

ภญ. อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมคนคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช แหล่งรวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi