ศึกษาดูงานด้าน CSR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

          คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน CSR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจกาหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน CSR และจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi