โครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดโครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success”โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชาชลบุรี ผู้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และ Workshop จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ GPO องค์กรคุณธรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi