วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนบ้านไทย หมู่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

          วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนบ้านไทย หมู่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม และให้ความรู้เรื่องวัคซีนโดย นายวิทยา สุวรรณวงศ์ ผู้จัดการโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม

 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi