จัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 2”

               เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนิสิต/นักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนิสิต/นักศึกษาที่รับทุนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กับองค์การเภสัชกรรม

               กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำนิสิต/นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และการดูแลตนเองเบื้องต้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี การชมแหล่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มโคนม ไทย – เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี และฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมในวิชาชีพ โดยนางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

               ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ประจำปี 2561”ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความเสียสละช่วยเหลือชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ

การศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมสันทนาการ

การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และการดูแลตนเองเบื้องต้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี 

การชมแหล่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มโคนม 
ไทย – เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี 

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมในวิชาชีพ โดยนางวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi