จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ ในโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม (รุ่นที่ 1)

               แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดทำโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" (รุ่นที่ 1) เพื่ออบรมผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ให้มีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับต้านทุจริตศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำหลักสูตรไปปรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ โดยครั้งนี้จัดอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 อบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมการโครงการฯ กว่า 100 คน

 

ช่วงเช้า

 

ช่วงบ่าย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi