วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

               วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี ณ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย มีผู้เข้ารับบริหารกว่า 400 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง

FacebookTwitter
Follow @twitterapi