องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขามัน หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

               วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขามัน หมู่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi