มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเรือยาง จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

       เมื่องวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมอบเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ในการจัดซื้อเรือยางติดเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการดูแลสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ โดย ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในการมอบ และนายพงษ์ธร แก้วผลึก รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ เป็นผู้รับมอบ 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi