องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

          องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561  และองค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม  เพื่อให้โรงเรียนรอบพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนองพระราชดำริในอนาคต จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 

          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
          2. โรงเรียนสวนมิสกวัน
          3. โรงเรียนวัดโปรยฝน 
          4. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
          5. โรงเรียนวัดแสงมณี
          6. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
          7. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
          8. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
          9. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 
          10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม
          11. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
          12. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริธรรมวรวาท

FacebookTwitter
Follow @twitterapi