ผลการประกวดภาพถ่ายโครงการ “ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต”

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้เปิดแคมเปญ "ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต" โดยให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด  "ภาพถ่ายที่สื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโครงการ"  นั้น ขณะนี้ได้ผลการประกวดดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวีณา เปลี่ยนทัพ นักบัญชี 4 แผนกบัญชีต้นทุนผลิตยา กองบัญชีต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชญาน์กานต์ ปิณฑวรรธนะ เภสัชกร 5 แผนกทดสอบ กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุษา  เอกอุดมสุข พนักงานชำนาญงาน 7 แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
รางวัลชมเชย ได้แก่ 
1. นางสาวปวีณา  กลิ่นขจร นักบัญชี 4 แผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน        
   
 
2. นางอัมพร  ยศตรา พนักงานชำนาญงาน 6 แผนกบริหารการสั่งซื้อ 3 กองบริหารการสั่งซื้อ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 
3. นายสมภพ  ไทยแท้ ลูกจ้างประจำ สำนักอำนวยการ
     
 
4. นางธัญสมร  อุปภักดี ผู้อำนวยการกองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
 
5. นางนภสร เอี่ยมเอิบ เลขานุการ 5 แผนกเลขานุการ กองอำนวยการ สำนักอำนวยการ
     
 
6. นายณัฐวุฒิ งามศิริ นักวิทยาศาสตร์ 4 แผนกสอบเทียบ 3 กองสอบเทียบและทดสอบ สำนักอำนวยการ
 
7. นางเยาวลักษณ์ พุฒซ้อน นักการตลาด 9 ฝ่ายการตลาดและการขาย
 
   
8. นางสาวธาริณี อัคนิบุตร ลูกจ้างประจำ แผนกบรรจุยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi