นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบเครื่องวัดความดันโลหิต ในโครงการ “GPO ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย ในประเทศอินเดียและเนปาล”

           วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ในโครงการ “GPO ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทย ในประเทศอินเดียและเนปาล” โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi