แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบสำรวจความคิดเห็น External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<<ดาวน์โหลดคลิกที่นี่>>

องค์การเภสัชกรรม จัดกิจกรรม “ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม

 

           วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่องค์การเภสัชกรรม ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา กรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม กว่า 200 คนร่วมในพิธี

          ดร.สมฤดี กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมกำหนดจัดโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่งในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการตามแผนบูรณาการ การปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” รวมถึงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายประเทศและสหประชาชาติ ในการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้กำหนดวันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่  9 ธันวาคมของทุกปี

          ดร.สมฤดี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรม“ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในแคมเปญ GPO STRONG “คนอภ.ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริตในทุกรูปแบบ มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และร่วมปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ร่วมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการทำความดีของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การเภสัชกรรม

          “การก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นก้าวสำคัญที่พนักงานองค์การเภสัชกรรมทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพสูง ทำงานเป็นทีม ขานรับกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมในองค์กร อันจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.สมฤดี กล่าว

ศึกษาดูงานด้าน CSR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

          คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน CSR ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจกาหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้าน CSR และจิตอาสา จำนวนกว่า 40 คน

โครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดโครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success”โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชาชลบุรี ผู้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และ Workshop จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ GPO องค์กรคุณธรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม “โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนบ้านไทย หมู่ 3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

          วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนบ้านไทย หมู่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม ให้ชุมชนรู้จักองค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้อง โดยเภสัชกรขององคารเภสัชกรรม และให้ความรู้เรื่องวัคซีนโดย นายวิทยา สุวรรณวงศ์ ผู้จัดการโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม

 

More Articles...

หน้า 1 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi