โครงการ GPO ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

        องค์การเภสัชกรรม โดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนจัดทำโครงการ GPO ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ได้เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 8,900 ดอก ระหว่างวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.

 

 

โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2560

โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2560 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ดาวน์โหลด  <<ประกาศโครงการ>>

 

ดาวน์โหลด  <<แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ>>

 

 
 
 
 

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรในฐานะที่เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรคุณธรรม มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรคุณธรรม และภาคภูมิใจในองค์กร มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 67 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม และตัวแทนสมาคมสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม

 

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

            ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การเภสัชกรรม อีกทั้งมีการเผยแพร่ผ่าน video conference เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสู่ "องค์กรคุณธรรม" จากนั้นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 หลัก (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักการมีจริยธรรมที่ดี) และแนวทางในการดำเนินงานด้วยคงามซื่อสัตย์สุจริต 6 ด้าน คือ

            1. ด้านความโปร่งใส : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

            2. ด้านความพร้อมรับผิด : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานต่อประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

            3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลปรพโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

            4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

            5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน : ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความคุ้มค่า และคำนึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน : ผู้บริหารต้องแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi