บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1,500 ราย

          องค์การเภสัชกรรมดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรี จำนวน 1,500 ราย เพื่อเป็นการดูแลประชาชน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

 

ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

          องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยองค์การเภสัชกรรมจัดจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ตั้งแต่เวลา 03.00 - 22.00 น. 

 

โครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 24 มิถุนายน 2560

           องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO ร่วมใจปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกิจกรรมและตั้งเจตนาในการทำความดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ เขามัน องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่้งคอย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 550 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม รวมถึงผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

 

กิจกรรม “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ในใจคน” ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

 

           เมื่อวันที่ 8 และ 12 มิถุนายน 2560 องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จัดกิจกรรม “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ในใจคน” ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้เทคนิคเพาะชำกล้าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสารักษ์ต้นไม้ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi