มอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสุมณฑา อธิจารุเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรม มอบยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยารักษากลากเกลื้อน จำนวน 1,000 หลอด ยาพาราเซตามอล จำนวน 1,000 แผง พาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 50 กล่อง และยาใส่แผลโพวิโดน- ไอโอดีน จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สมาคมนิสิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

 

มอบของขวัญให้โรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560

องค์การเภสัชกรรมมอบของขวัญ จำนวน 4,500 ชิ้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบข้างพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  2.โรงเรียนสวนมิกสกวัน กรุงเทพฯ  3.โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี  4.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท จ.ชลบุรี  5.โรงเรียนหนองผักหนาม จ.ชลบุรี  6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม จ.ชลุบรี  7.โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จ.สระบุรี  8.โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จ.สระบุรี  9.โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 จ.สระบุรี  10.โรงเรียนวัดขุนแก้ว จ.ปทุมธานี  11.โรงเรียนวัดแสงมณี จ.สระบุรี  12.โรงเรียนวัดโปรยฝน จ.สระบุรี 

 

หน้า 4 จาก 4

FacebookTwitter
Follow @twitterapi