กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนองค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินจัด “กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนิสิต/นักศึกษาที่รับทุนองค์การเภสัชกรรม” ใน “โครงการสานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ประจำปี 2559” มีนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 34 ทุน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้คือ ให้นิสิต/นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รู้จักและรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ พันธกิจขององค์การเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความผูกพัน จุดประกายความคิดเพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับองค์การเภสัชกรรมในอนาคต โดยประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่

1. บรรยายพิเศษเรื่อง องค์การเภสัชกรรมในอนาคต

2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

3. กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง

4. กิจกรรม Workshop เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม

5. กิจกรรมสันทนาการ

6. ศึกษาดูงานการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

7. กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

8. กิจกรรม Workshop เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างเภสัชศาสตร์กับองค์การเภสัชกรรม และคุณค่าทางสังคม

อีกทั้งข้อคิดดี ๆ ก่อนจบกิจกรรมฯ โดยนายนพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

 

องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การเภสัชกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เป็นเงิน 500,000 บาท 

 

มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL PLUS SPRAY 250 ml จำนวน 500 ขวด ให้แก่ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL PLUS SPRAY 250 ml จำนวน 500 ขวด ให้แก่ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินการสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคเอดส์ โรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ

องการค์เภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

องการค์เภสัชกรรมร่วมจัดกิจกรรมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังขององค์การเภสัชกรรม

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi