มอบโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มที่เสนอโครงการเข้าร่วม "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" วันที่ 28 กันยายน 2559

ตามที่กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้ดำเนินจัดทำ "โครงการ GPO อาสาทำความดี ปี 2559" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมได้รวมกลุ่มกันทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมภายในองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ 

1. โครงการ Let's Strong Together                           จัดทำโดยกลุ่ม GPO Fit and Firm

2. โครงการสนามกีฬา GPO ลอยฟ้า                       จัดทำโดยกลุ่ม ร่วมแรง ร่วมใจ ให้ GPO

3. โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้มก้ามแดง        จัดทำโดยกลุ่ม เด็กเลี้ยงกุ้ง

4. โครงการ Heart Step 2016                                     จัดทำโดยกลุ่ม GPO Go

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 11.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินโครงการทั้ง 4 กลุ่ม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การทำจิตอาสา" โดยท่านพระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

 

กิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่  17 กันยายน 2559 เวลา 8.00 - 14.00 น. องค์การเภสัชกรรมโดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดกิจกรรมสำหรับอดีตผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมให้อดีตผู้ปฏิบัติงานมีการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย บรรยายเรื่องสูงวัยอนามัยดี๊ดี โดย อ.พนม ปีร์เจริญ เอกซเรย์ปอด รับคำแนะนำจากแพทย์ นวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมป้องกันภาวะสมองฝ่อ ตรวจสายเบื้องต้น เป็นต้น 

องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน วันที่ 29 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้เดินทางเป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวนรวม 500 ชุด ประกอบด้วย บ้านดอนไชย หมู่ 7 ตำบลกลางเวียง จำนวน 250 ชุด และบ้านน้ำปั้ว หมู่ 3 ตำบลบ้านปั้ว จำนวน 250 ชุด ทัังนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจาก นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์  สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เภสัชกรสมจิตต์ ใจวิถี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์หญิงณัฐภร  ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดน่าน และนายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi