มอบผ้าห่มกันหนาวและยาชุดตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายนพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นายนิพนธ์  อัตนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน และยาชุดตำราหลวง 1,000 ชุด ให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ วัดป่ามหาชัย อ.มหาชัย จังหวัดนครพนม โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอปลาปาก และคณะ

 

มอบผ้าห่มกันหนาวและยาชุดตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 เภสัชกรนิพนธ์  อัตนวานิช รองผู้อำนวยการเภสัชกรรม ผู้แทนองค์การเภสัชกรรมพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและยาชุดตำราหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2559 วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

วันที่ 29 มกราคม 2559 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

 
 

การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

          1.  องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 (สำนักงานใหญ่) จัดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้างานกว่า 500 คน

          2.  โรงงานผลิตยารังสิต (คลอง 10) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ดำเนินการโดยโรงงานผลิตยารังสิต และฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

          3.  เทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแก่งคอย จัดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ดำเนินการโดยโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

          4. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับกวาง จัดในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม คณะครู คณะนักเรียน โรงเรียนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ทั้ง 4 แห่ง สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้คือ

                   1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขได้รับความสนุกสนาน  

                   2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

                   3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข และความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

                   4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมมือกันในชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมบางส่วน

องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 (สำนักงานใหญ่)

 

โรงงานผลิตยารังสิต (คลอง 10) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

เทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 
 

หน้า 5 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi