สนับสนุนยาให้กับ "โครงการสาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 3 ตอน สาสุข บุกน่าน" คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาตำราหลวงเพื่อใช้ในกิจกรรม "โครงการสาสุขอาสา พัฒนาชนบท ปีที่ 3 ตอน สาสุข บุกน่าน" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9 - 14 มกราคม 2559 ณ บ้านท่ามงคล ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยยาตำราหลวงที่สนบัสนุนไปนั้น ได้นำไปใช้ในกิจกรรมการดูแลตนเองเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การเภสัชกรรมนำโดย ภก.พิพัฒน์  นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่ม ยาและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนแต่ละอำเภอ จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียงดาว อ.กัลยาณิวัฒนา อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม

 

มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2,000 ชุด ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การเภสัชกรรมนำโดย คุณโสภาวดี  เลิศมนัสชัย และคุณญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ กรรมการองค์การเภสัชกรรม นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น             ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ภก.นิพนธ์  อัตนวานิช รองผู้อำนวยการ ภญ.สุจิตรา คชเสนี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่ม ยาและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2,000 ชุด ได้แก่ บ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง และบ้านนาป่าแปก อ.เมือง 

 

 

 

 

 

บ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง

 

บ้านนาป่าแปก อ.เมือง 

 

เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มปทุมรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย HIV หนึ่งในเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงพยาบาลลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี องค์การเภสัชกรรมโดยกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มปทุมรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย HIV หนึ่งในเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเชิญ นางอมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย อวยพรและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยให้โอกาสขึ้นปีใหม่

 

 

 
 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi