การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

          1.  องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 (สำนักงานใหญ่) จัดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้างานกว่า 500 คน

          2.  โรงงานผลิตยารังสิต (คลอง 10) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ดำเนินการโดยโรงงานผลิตยารังสิต และฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

          3.  เทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแก่งคอย จัดในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ดำเนินการโดยโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

          4. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับกวาง จัดในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม หน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรม คณะครู คณะนักเรียน โรงเรียนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ทั้ง 4 แห่ง สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้คือ

                   1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขได้รับความสนุกสนาน  

                   2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงศักยภาพ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

                   3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสุข และความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

                   4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมมือกันในชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมบางส่วน

องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 (สำนักงานใหญ่)

 

โรงงานผลิตยารังสิต (คลอง 10) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

เทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi