บรรยายโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2558

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดบรรยายโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 3 เวลา 09.00 - 12.00 น. และรุ่นที่ 4 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โดย ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน เป็นวิทยากรบรรยาย

สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาทและร่วมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และงานวันธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ และชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยการจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดงานขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เวลา 08.00 - 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ป่วย ผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ความรู้ ตอบข้อสักถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมจัดบูธเล่นเกส์สำหรับน้อง ๆ อีกด้วย

สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเพื่อนโรคไตและสนับสนุนการดำเนิน"โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายและอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง"

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ในการจัด"โครงการพัฒนาขยายเครือข่ายและอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง" เพื่อดำเนินการจัดอบรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงภาวะไตวายเรื้อรังให้กับผู้นำเครือข่ายและอาสาสมัครในเครือข่ายให้มีความรู้ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม สำหรับภาคกลางและภูมิภมคอื่น ๆ อีก 1 ภาค รวมเป็น 136,000.- บาท โดยสำหรับภาคกลางได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 8.00 - 16.00 น. ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคไตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi