มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิพระมหิตลาธิเบศรฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ภญ.วนิชา ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การเภสัชกรรมมอบเงินจำนวน 450,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีพระเทพญาณวิศิษฏ์ เลขานุการมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2558 ซึ่งมีกำหนดการพระราชทานทุน ในวันที่ 5 กันยายน 2558

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม" หรือ CG&CSR Agent วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม" หรือ CG&CSR Agent ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเภสัชกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมของกลุ่มผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรม ได้แก่

1. แนะแนวหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้แทน และกิจกรรมสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากร อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์

2. บรรยายหัวข้อ"ธรรมาภิบาล 360 องศา เพื่อความยั่งยืนขององค์กร" โดย ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. บรรยายหัวข้อ"ความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนขององค์กร" โดย นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตเลีบม จำกัด

 

 

 

 

ศึกษาดูงานกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดการศึกษาดูงานกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล" ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน ผู้บริหาร และเครือข่ายผู้ปกครอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่โดยยึดหลัก "ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา" ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม รอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมและชุมชนรอบพื้นที่ หรือนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

 

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi