อบรมโครงการ"ข้ารราชการไทยไร้ทุจริต" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เพือให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจัดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ โดยมี ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยแลัพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรผู้มาให้ความรู้

สายด่วน ป.ป.ช. 1205

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หรือ สายด่วน ป.ป.ช. 1205

สนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 100 ชุด ให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน "โครงการห่มผ้าให้น้อง ปีที่ 10"

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนยาชุดตำราหลวง จำนวน 100 ชุด ให้มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน "โครงการห่มผ้าให้น้อง ปีที่ 10" โดยโครงการนี้ได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมูลนิธิฯ ได้นำอาสาสมัครและทีมงานเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย คือ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท และยา เวชภัณฑ์ ให้แก่ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สร้างอาคารอเนกประสงค์ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 26 - 30  มกราคม 2558 อีกทั้งยังมอบยา และเวชภัณฑ์ มูลค่า 3,880.40 บาท ให้โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านนาปลาจาด รร.บ้านคาหาน รร.บ้านห้วยผึ้ง รร.บ้านห้วยผา ทั้งนี้มีพนักงานองค์การเภสัชกรรมร่วมเดินทางและทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ฯ ด้วย

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi