องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตอิฐตัวหนอนสอนอาชีพ ของโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 94,750.- บาท

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตอิฐตัวหนอนสอนอาชีพ ของโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 94,750.- บาท การสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับองค์การเภสัชกรรม โดยมุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi