พิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ สานฝัน ปันน้ำใจ ให้สังคม ปีที่ 6 เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง ๆ ละ 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท โดยวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ตามรายนามดังนี้

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาววิชิดา  ตันอาสุวงกุล  และนางสาวปวีณ์ธิดา   เนียมชื่น

          มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นางสาวธนวัลย์  ลออวรคุณ  และนางสาวนพวรรณ  วัสนชิน

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวชนกเนตร   ยศปัญญา        

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นางสาวกมลรัตน์   จันตรา  และนางสาวกมลวรรณ  มณีราชกิจ

          มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ นายธนิสร  เตชเมธาพงศธร  และนายวิชาญ  เบญจภุมริน

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายพัชรากร   เพียงงาม  และนางสาวนภสร   โกมุตตานนท์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายอลงกรณ์  อันประนิตย์  และนายอัครัช  ไชยสลี

          มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นางสาวกัลย์สุดา  ธนะปัตย์  และนางสาวอริศรา  ทองจิตร

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ นางสาววริสา  เกื้อคลัง  และนางสาวกมลรส  บิลมาล

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ นางสาวทักษิณา  บุญวิสูตร  และนางสาวศิริพร  สุวรรณเจริญ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาวทิพากร  ยาสี  และนางสาวอภิรดี  ทิณรัตน์

          มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้แก่ นางสาวธนิดา  กันทรมงคล  และนางสาวณิชาภัทร  ศรีสวัสดิ์

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้แก่ นางสาวนันทพร  ศรีตาแสน  และนายเพิ่มพล  ชมแสงทอง

          มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้แก่ นางสาวจิรภิญญา  บุญศรี  และนางสาวนิภาวรรณ  หอมนาน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi