งานพระราชทานทุนการศึกษา

ภญ. วนิชา  ใจสำราญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมรับเฝ้าเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีพระราชทานทุนการศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และทุนเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน วันที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งจัดงานโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 450,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นประจำปี ตามรายนาม ดังนี้

รางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท ได้แก่ เภสัชกรหญิงนริศา  รื่นเริงบุญ จบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

ทุนการศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ50,000 บาท ได้แก่

1. นายประพล  ตั้งวงศ์สถิตย์โชค  มาหวิทยาลัยมหิดล

2.  นายวุฒิศักดิ์  มาเจริญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.  นางสาวสิริพรรษา  แก้วรากมุก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.  นายนภนต์  เกษมมงคลชัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.  นายเกษม  คุณาวงศ์กฤต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.  นางสาวหทัยชนก  จันทรังษี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.  นายเทวา  นรินรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi