สัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม" หรือ CG&CSR Agent วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม" หรือ CG&CSR Agent ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเภสัชกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมของกลุ่มผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรม ได้แก่

1. แนะแนวหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้แทน และกิจกรรมสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากร อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์

2. บรรยายหัวข้อ"ธรรมาภิบาล 360 องศา เพื่อความยั่งยืนขององค์กร" โดย ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. บรรยายหัวข้อ"ความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนขององค์กร" โดย นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตเลีบม จำกัด

 

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi