ศึกษาดูงานกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดการศึกษาดูงานกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม "บางมูลนากโมเดล" ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน ผู้บริหาร และเครือข่ายผู้ปกครอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่โดยยึดหลัก "ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา" ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อันจะเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม รอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมและชุมชนรอบพื้นที่ หรือนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

 

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi