บรรยายโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2558

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดบรรยายโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร ในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 3 เวลา 09.00 - 12.00 น. และรุ่นที่ 4 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โดย ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน เป็นวิทยากรบรรยาย

FacebookTwitter
Follow @twitterapi